AKREDYTACJA KURATORIUM OŚWIATY Akredytacja Kuratorium Oświaty Czym jest akredytacja?
Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Akredytacja Kuratorium Oświaty to potwierdzenie przez właściwego Kuratora Oświaty stwierdzające, że placówka starająca się o akredytację spełnia określone kryteria jakości w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji. Przyznanie Akredytacji poprzedzone jest szczegółową kontrolą przeprowadzoną przez zespół wizytatorów, który po wnikliwej analizie decyduje o przyznaniu akredytacji. Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.
O akredytację, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne ośrodki kształcenia nauczycieli, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz podmioty prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej. Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.

Co akredytacja daje Kursantom?
  1. Możliwość korzystania z wysokiego poziomu usług edukacyjnych,
  2. Możliwość otrzymania zaświadczenia, potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydanego przez wiarygodną placówkę,
  3. Zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawców

Jakie warunki musi spełniać placówka, aby ubiegać się o akredytacje? Placówka, aby otrzymać akredytację musi:
  1. Dbać o stałą ewaluację prowadzonego kształcenia,
  2. Realizować i zapewniać wysoką jakość kształcenia

Kto wydaje decyzję o przyznaniu akredytacji?
Akredytację przyznaje Kurator Oświaty właściwy dla siedziby placówki w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego. Oceny placówki dokonuje zespół powołany przez Kuratora Oświaty. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Kuratora, organizacji pracodawców oraz Wojewódzkiego lub Powiatowego Urzędu Pracy.

Jakie akty prawne regulują wprowadzenie systemu akredytacji placówek kształcenia ustawicznego?
Akredytacja placówek kształcenia ustawicznego będzie prowadzona na podstawie art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.