METODYKANasze metody nauczania
College of languages uczy angielskiego wykorzystując pomysł team teaching, czyli nauczanie przez więcej niż jednego nauczyciela.
Każda grupa ma zajęcia z native speaker'em oraz z Polakami. Daje to możliwość obcowania z różnymi wzorcami angielskiego, a także urozmaica techniki i treści na zajęciach.

Native speaker
W naszej szkole od pierwszych zajęć uczniowie mają kontakt z native speaker'em, czyli nauczycielem nie mówiącym po polsku.
Native speaker w czasie dwóch godzin tygodniowo pracuje z podręcznikiem, bazując na metodzie komunikacyjnej.
Metoda komunikacyjna (the communicative approach) – opiera się na założeniu, że język służy przede wszystkim porozumiewaniu się w określonych sytuacjach społecznych. Każda struktura gramatyczna lub grupa słówek ma więc służyć określonej funkcji, takiej np. jak opowiadanie o sobie, negocjowanie, proponowanie czegoś komuś, uzyskanie lub przekazanie informacji.
Drugi typ zajęć, jakie prowadzą w naszej szkole native speakerzy to typowe konwersacje, tzw. speaking. Już od poziomu pre - intermediate (A2) zajęcia takie odbywają sie w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Uczniowie nabierają śmiałości w wypowiadaniu się, mają okazję ćwiczyć dobrą wymowę oraz wzbogacają słownictwo.

Nauczyciele Polacy
Zajęcia prowadzone przez lektorów Polaków to głównie gramatyka w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Program zajęć z gramatyki jest ułożony do podręcznika wykorzystywanego na zajęciach z native speaker'em i rozszerza zakres materiału, umożliwia staranne wyćwiczenie struktur gramatycznych.
Nasi nauczyciele mają także ogromne doświadczenie i umiejętności prowadzenia zajęć konwersacyjnych. Są wśród nas egzaminatorzy egzaminów Cambridge, którzy doskonale przygotowują kandydatów do części ustnej.

Techniki pracy
Zajęcia w naszej szkole prowadzone sa w serdecznej i przyjaznej atmosferze. Nauczyciele starają się dotrzeć do każdego ucznia. Na lekcji uczniowie często pracują w parach i w małych grupach. Wszystkie podręczniki wykorzystywane w naszej szkole na zajęciach są wspomagane oprogramowaniem do tablicy interaktywnej. Zajęcia z tablicą interaktywną są bardzo atrakcyjne i niezwykle ułatwiają zapamiętywanie słownictwa. Prowadzimy także zajęcia, szczególnie konwersacje, przy wykorzystaniu internetu.

Ocena postępów ucznia
Wierzymy, że systematyczne sprawdzanie postepów ucznia wyrabia nawyk powtarzania materiału, co w uczeniu się języka obcego jest niezwykle ważne. Uczniowie mają regularne testy ze słówek oraz gramatyki. Na koniec roku szkolnego odbywa się egzamin z podręcznika i gramatyki. Warunkiem przejścia na następny poziom jest uzyskanie średniej 60% z obu części.
W ramach naszej współpracy z Cambridge ESOL nasi uczniowie biorą udział w sesjach egzaminacyjnych pre testing na poziomie A2 (Key English Test), oraz B1 (Preliminary English Test). Egzaminy te są sprawdzane w Cambridge, uczniowie otrzymują wyniki. Takie systematyczne sprawdzanie postępów pozwala ocenić jaki poziom uczeń osiągnął w danym roku szkolnym i starannie zaplanować program na rok następny.